Nadzorów inwestorskich
Nadzorów inwestorskich
Monday, October 31, 2016

W trakcie procesu budowlanego prowadzimy stały nadzór nad realizacją inwestycji obejmujący:
• nadzór nad realizacją inwestycji, sprawdzenie realizacji pod kątem spójności z pozwoleniem na budowę, założeniami projektowymi, standardami inwestycji, budżetem, bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót, terminów jej realizacji oraz zgodności z harmonogramem realizacji inwestycji (HRP);
• odbiory częściowe, faktury, raporty wewnętrzne, prowadzenie koordynacji budowy;
• nadzór nad pracami generalnego wykonawcy i projektanta w ramach nadzoru autorskiego;
• sprawowanie nadzoru inwestycyjnego wielobranżowego;
• nadzór nad bezpieczeństwem i kontrolą dostępu na budowę;
• współpraca z Project Monitorem z ramienia banku.

Oferujemy usługi w zakresie:
Inwentaryzacji budowlanych
Inwentaryzacji budowlanych
Monday, October 31, 2016

Inwentaryzacja budowlana wymagana jest w szczególności przy:
• określeniu powierzchni nieruchomości;
• nadbudowy, przebudowy i remontu domu;
• zmianach w rozmiarach i ilościach otworów okiennych;
• zmianach układu pomieszczeń;
• rozdzieleniu do ksiąg wieczystych poszczególnych lokali;
• projektach wyburzenia nieruchomości;
• przebudowie konstrukcji dachu;
• ocenie stanu technicznego budynku;
• podziale lokali mieszkalnych i użytkowych;
• kupnie-sprzedaży budynku;
• wprowadzeniu nowych instalacji do obiektu jak:  prąd, gaz, woda i inne.

Zakres wykonywanych przez nas prac zawsze zależny od indywidualnej potrzeby i oczekiwania klienta.
Inwentaryzacja może być przekazana inwestorowi zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Przeglądów budowlanych
Przeglądów budowlanych
Monday, October 31, 2016

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych należą do obowiązków właścicieli lub zarządców nieruchomości. Wynikają one z nadrzędnego obowiązku użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym w cyklu rocznym oraz pięcioletnim. Dodatkowo budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 mkw. oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 mkw. podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku.

Sporządzony w wyniku okresowej kontroli protokół określa:
• stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą,
• rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów,
• zakres robót remontowych i kolejność ich wykonywania,
• metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działania wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
• zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych.

Proponujemy współpracę właścicielom i zarządcom, których budynki objęte są obowiązkiem okresowej kontroli.